Tournesol au soleil du balcon

Toulouse de Nougaro

© Copyright "Toulouse" Claude Nougaro